1. Onze overeenkomsten en contracten worden volledig door de hierna vermelde verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden beheerst. Zij hebben steeds voorrang op de voorwaarden van de klant. Ze maken tussen partijen uitdrukkelijk de wet uit voor het geheel van de zaken die wij met onze klanten afsluiten, zelfs indien er door ons niet uitdrukkelijk werd naar verwezen.

  2. De uitvoeringstermijn is opgegeven ter oriëntering en niet bindend. Eventuele vertraging bij de uitvoeringstermijn kan geen aanleiding geven tot het verbreken van de bestelling, noch tot het betalen van enige vertragingsvergoeding door ons.

  3. De facturen zijn contant betaalbaar te Wuustwezel. Behoudens andersluidende bedingen onzentwege zijn alle facturen contant betaalbaar op factuurdatum. Bij niet tijdige betaling wordt er van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een conventionele intrest aangerekend van 1% per maand op het factuurbedrag, en dit met ingang van de factuurdatum. Tevens zal bij niet betaling op factuurdatum van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, het bedrag van rechtswege verhoogd worden met 10% ten titel van forfaitair bedongen schadevergoeding met een minimum van € 125,00.

  4. Bovendien aanvaardt de klant de overeenkomst, bij gebreke aan tijdige betaling, geheel of gedeeltelijk verbroken kan worden, zonder enige recht op schadevergoeding vanwege de klant. Daarenboven kan de uitvoering der werken opgeschort worden tot op het ogenblik van de volledige betaling van de verschuldigde facturen, zonder enig recht op schadevergoeding door de klant.

  5. Elke klacht moet, om aanvaardbaar te zijn, per aangetekend schrijven gebeuren, en dit binnen de acht dagen na uitvoering der werken. 

  6. Onze overeenkomsten en contracten worden door het Belgisch recht beheert? In geval van betwisting zijn enkele de rechtbanken van Antwerpen en het vredegerecht van het kanton Merksem bevoegd om kennis te nemen van het geschil.


Steve Ravache │ De eendracht 42 │ 2920 Kalmthout │ BTWnr. BE.0833 512 189
TEL 03 336 44 56 │ GSM 0498 53 33 43 │ Rekening Crelan : BE74 1030 2876 41 07

Back to top